KIPP Sunshine Peak Academy

KSPA Newsletter

11/13/23, 4:06 PM

Hello KSPA families please read the attached document informing you of upcoming events. 

Hola familias de KSPA por favor lean el documento adjunto informándoles de próximos eventos.

مرحبًا بعائلات KSPA، يرجى قراءة الوثيقة المرفقة لإعلامكم بالأحداث القادمة.

Xin chào các gia đình KSPA, vui lòng đọc tài liệu đính kèm thông báo cho các bạn về các sự kiện sắp tới.

您好,KSPA 家庭,請閱讀隨附的文件,告知您即將舉行的活動。


Attachment: 16999161472157_Family_NewsLetter_Template_English_23-34_2.pdf