Denison Montessori

Denison Digest: May 16th

05/15/22, 5:46 PM

Mensaje repetido en español

Tin nhắn được lặp lại bằng tiếng Việt

 

Good evening, Denison Montessori community.  I hope you enjoyed the warm spring weather.  It helps me realize just how close we are to the end of the school year!  We have a lot going on as we wrap up the year and we are excited that we can return to going on field trips and hosting field days for our students and their families.  You can also access early bird registration through Parent Portal so you don’t have to worry about registering this summer.  Have a great week!

Announcements

 • What a fabulous weekend for a run and our Girls on the Run program took full advantage of it!  Denison Montessori had the largest group of students to participate this past weekend and from all accounts, they had an absolute blast!  Please see some of the pictures that were shared with me that I've attached to this message.
 • The last CSC meeting of the ‘21-’22 school year was held last week.  You can watch the CSC recording or read the CSC minutes for more information.  We will be looking for family representatives to CSC next year as several members finished their terms.  Please email Ms. Natalie (nfickes@dpsk12.net)  if you are interested or would like more information.  

 • Join the DPS Foundation for some summer fun May 13-June 12 to see the Denver Center for the Performing Arts' Quixote Nuevo at the Wolf Theatre! Enjoy discounted tickets in price levels 2 and 3 when you use the code DPSFUND at checkout. Tickets start at $44, and $5 from each ticket sold using our discount code will be given back to the DPS Foundation to aid in student success and initiatives. Buy tickets and learn more!

 • Please remember, we do not have staff members providing outdoor supervision in the morning before school starts.  Students should not be left unattended prior to 9:05.  ECE students need to be signed in with their teachers and should be entering the building at their assigned door between 9:15 and 9:30, rather than the main office.  Thanks for your help in keeping our students safe for the remainder of the year.  

Mark Your Calendars

 • May 19th: Bookmobile’s last visit - returning books only

 • May 20th: 6th Grade Day Trip to Boondocks, details shared by classroom teachers

 • May 20th: Lower Elementary field trip to the Denver Zoo, details shared by classroom teachers

 • May 26th: Primary Field Day, 10:00 - 11:15 a.m. Families are welcome!

 • May 27th: Lower and Upper Elementary Field Day, 1:15 p.m. - 3:30 p.m. Families are welcome!

 • May 30th: Memorial Day, no school

 • June 2nd: 6th grade Continuation, 6pm, blacktop, details shared by classroom teachers

 • June 3rd: Last Day of School, half day only, dismissal at 12:00 p.m.

 


Buenas noches, comunidad Denison Montessori. Espero que hayas disfrutado del clima cálido de primavera. ¡Me ayuda a darme cuenta de lo cerca que estamos del final del año escolar! Tenemos mucho que hacer a medida que terminamos el año y estamos emocionados de poder volver a realizar excursiones y organizar días de campo para nuestros estudiantes y sus familias. También puede acceder a la inscripción anticipada a través del Portal para padres para que no tenga que preocuparse por registrarse este verano. ¡Que tengas una buena semana!

 

Anuncios

 • ¡Qué fabuloso fin de semana para correr y nuestro programa Girls on the Run lo aprovechó al máximo! Denison Montessori tuvo el grupo más grande de estudiantes para participar el fin de semana pasado y, en general, ¡se divirtieron muchísimo! Vea algunas de las imágenes que se compartieron conmigo y que he adjuntado a este correo electrónico.
 • La última reunión del CSC del año escolar '21-'22 se llevó a cabo la semana pasada. Puede ver la grabación de CSC o leer las actas de CSC para obtener más información. Estaremos buscando representantes familiares para CSC el próximo año, ya que varios miembros terminaron sus mandatos. Envíe un correo electrónico a la Sra. Natalie (nfickes@dpsk12.net) si está interesado o desea obtener más información.

 • ¡Únase a la Fundación DPS para divertirse durante el verano del 13 de mayo al 12 de junio para ver el Quijote Nuevo del Centro de Artes Escénicas de Denver en el Teatro Wolf! Disfrute de boletos con descuento en los niveles de precios 2 y 3 cuando use el código DPSFUND al finalizar la compra. Los boletos comienzan en $44, y $5 de cada boleto vendido con nuestro código de descuento se devolverán a la Fundación DPS para ayudar al éxito y las iniciativas de los estudiantes. ¡Compre boletos y aprenda más!

 • Recuerde, no tenemos miembros del personal que brinden supervisión al aire libre en la mañana antes de que comiencen las clases. Los estudiantes no deben quedar desatendidos antes de las 9:05. Los estudiantes de ECE deben registrarse con sus maestros y deben ingresar al edificio por la puerta asignada entre las 9:15 y las 9:30, en lugar de la oficina principal. Gracias por su ayuda para mantener seguros a nuestros estudiantes por el resto del año.

Marque sus calendarios

 • 19 de mayo: última visita de Bookmobile: devolución de libros solamente

 • 20 de mayo: viaje de un día de sexto grado a Boondocks, detalles compartidos por los maestros de clase

 • 20 de mayo: Excursión de la escuela primaria inferior al zoológico de Denver, detalles compartidos por los maestros de clase

 • 26 de mayo: Día de campo de primaria, 10:00 - 11:15 a. m. ¡Las familias son bienvenidas!

 • 27 de mayo: Día de campo de primaria inferior y superior, 1:15 p.m. - 3:30 pm. ¡Las familias son bienvenidas!

 • 30 de mayo: Día de los Caídos, no hay clases

 • 2 de junio: continuación de sexto grado, 6:00 p. m., asfalto, detalles compartidos por los maestros de clase

 • 3 de junio: Último día de clases, solo medio día, salida a las 12:00 p.m.

 


Chào buổi tối, cộng đồng Denison Montessori. Tôi hy vọng bạn thích thời tiết mùa xuân ấm áp. Nó giúp tôi nhận ra rằng chúng ta sắp kết thúc năm học như thế nào! Chúng tôi có rất nhiều điều đang diễn ra khi chúng tôi kết thúc năm học và chúng tôi rất vui mừng rằng chúng tôi có thể trở lại thực hiện các chuyến đi thực tế và tổ chức các ngày dã ngoại cho học sinh và gia đình của chúng. Bạn cũng có thể truy cập đăng ký sớm thông qua Cổng thông tin dành cho cha mẹ để không phải lo lắng về việc đăng ký trong mùa hè này. Có một tuần tuyệt vời!

 

Thông báo

 • Thật là một ngày cuối tuần tuyệt vời cho một cuộc chạy và chương trình Girls on the Run của chúng tôi đã tận dụng tối đa điều đó! Denison Montessori có nhóm học sinh lớn nhất tham gia vào cuối tuần vừa qua và từ tất cả các tài khoản, họ đã có một sự bùng nổ tuyệt đối! Vui lòng xem một số hình ảnh được chia sẻ với tôi mà tôi đã đính kèm trong email này.
 • Cuộc họp CSC cuối cùng của năm học ‘21 -’22 đã được tổ chức vào tuần trước. Bạn có thể xem bản ghi CSC hoặc đọc biên bản CSC để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ tìm kiếm đại diện gia đình cho CSC vào năm tới khi một số thành viên kết thúc nhiệm kỳ của họ. Vui lòng gửi email cho cô Natalie (nfickes@dpsk12.net) nếu bạn quan tâm hoặc muốn biết thêm thông tin.
 • Tham gia Quỹ DPS để có một mùa hè vui vẻ từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 để xem Quixote Nuevo của Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Denver tại Nhà hát Wolf! Nhận vé chiết khấu ở mức giá 2 và 3 khi bạn sử dụng mã DPSFUND lúc thanh toán. Vé bắt đầu từ $ 44 và $ 5 từ mỗi vé được bán bằng mã giảm giá của chúng tôi sẽ được trao lại cho Quỹ DPS để hỗ trợ cho sự thành công và sáng kiến ​​của học sinh. Mua vé và tìm hiểu thêm!

 • Xin hãy nhớ rằng chúng tôi không có nhân viên giám sát ngoài trời vào buổi sáng trước khi giờ học bắt đầu. Học sinh không nên bị bỏ mặc trước 9:05. Học sinh ECE cần phải đăng nhập với giáo viên của mình và phải vào tòa nhà theo cửa được chỉ định từ 9:15 đến 9:30, thay vì văn phòng chính. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn trong việc giữ an toàn cho học sinh của chúng tôi trong thời gian còn lại của năm.

Đánh dấu lịch của bạn

 • Ngày 19 tháng 5: Chuyến thăm cuối cùng của Bookmobile - chỉ trả lại sách

 • Ngày 20 tháng 5: Chuyến đi trong ngày của lớp 6 đến Boondocks, thông tin chi tiết được chia sẻ bởi các giáo viên trong lớp

 • Ngày 20 tháng 5: Chuyến đi thực tế của Trường Tiểu học Lower tới Sở thú Denver, các chi tiết được chia sẻ bởi các giáo viên trong lớp

 • Ngày 26 tháng 5: Ngày học chính, 10:00 - 11:15 sáng. Các gia đình đều được chào đón!

 • Ngày 27 tháng 5: Ngày nhập học trường tiểu học cấp dưới và cấp cao, 1 giờ 15 chiều - 3:30 chiều. Gia đình được chào đón!

 • Ngày 30 tháng 5: Ngày tưởng niệm, không có trường học

 • Ngày 2 tháng 6: Tiếp tục lớp 6, 6 giờ chiều, blacktop, thông tin chi tiết được chia sẻ bởi giáo viên lớp học

 • Ngày 3 tháng 6: Ngày cuối cùng của trường, chỉ nửa ngày, tan học lúc 12:00 trưa.


Attachment: 16523856369377_Flag_Football_League_Flyer.pdf


Attachment: 16526271564924_GoTR_staff_coaches.jpg


Attachment: 16526271565267_GoTR_108.jpg


Attachment: 16526271565532_GoTR_group_2.jpg


Attachment: 16526271565762_GoTR_group.jpg